گوش نیوش های دکتر شیری

By Dr. Shiri

What's گوش نیوش های دکتر شیری about?

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

گوش نیوش: ایستاده در طوفان

09.30.2022

گوش نیوش های دکتر شیری episodes: