گوش نیوش های دکتر شیری

By Dr. Shiri

What's گوش نیوش های دکتر شیری about?

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

گوش نیوش: هم رویا

07.07.2023

هم رویا

گوش نیوش های دکتر شیری episodes: