چرا باید جامعه شناسی بدانیم؟

04.05.2021 - By Sociology جامعه شناسی

Download our free app to listen on your phone

آیا مطالعه جامعه شناسی مختص دانشجویان علوم اجتماعیست یا یک لازمه ی فرهنگی ست؟
در این قسمت به این سوال مهم می پردازیم
این قسمت شروع فصل دوم پادکست جامعه شناسی ست
کاری از : احسان مختاری
Instagram: ehsanmokhtari63
موسیقی متن:
Jesse Cook - To your shore
صفحه حمایت از پادکست جامعه شناسی:
hamibash.com/sociology

More episodes from Sociology جامعه شناسی