پیشگامان اولیه جامعه شناسی

01.24.2021 - By Sociology جامعه شناسی

Download our free app to listen on your phone

در این قسمت به بررسی چند تن از پیشگامان اولیه جامعه شناسی که تلاش کردند تا جامعه شناسی را با مختصات علمی نشان دهند می پردازیم و از تفکرات عبدالرحمن ابن خلدون، شارل مونتسکیو و
آگوست کنت (کومت) صحبت می کنیم

More episodes from Sociology جامعه شناسی