Bãngr sõsg sεg-taaba Bãng yell zug

Bãngr sõsg sεg-taaba Bãng yell zug

By Mohãmad Kindo

EducationReligion & SpiritualityIslam

What's Bãngr sõsg sεg-taaba Bãng yell zug about?

OrderedDict([('br', None), ('#text', 'A gomame n wilg:\nBãngr lanins sẽn tog n yɩɩd Lihlaangã pʋgẽ, sẽn yaa Ak- kurãan bãngre, la sũnna Bãngre, la daliil lanins sẽn wild sũnna gãdb sẽn yaa tɩlay, la yalla tõnd tara tʋlsm ne nusã tõom bãngr bɩɩ? la pagba bãngrã baob yõodo. La Bãngdba sẽn kõ vẽenem laning bãngrã baob zugu')])


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Bãngr sõsg sεg-taaba Bãng yell zug episodes: