نیاز به تحول پارادایمی در نظام بودجه ریزی ایران

04.22.2021 - By IPWNA

Download our free app to listen on your phone

نیاز به تحول پارادایمی در نظام بودجه ریزی ایران
Budgeting system in Iran
پادکست ایپونا
 IPWNACAST

More episodes from IPWNA