کتاب‌ها و اندیشه‌ها

By ار.اف.ای / RFI

What's کتاب‌ها و اندیشه‌ها about?

کتاب‌ها و اندیشه‌ها از دیر باز با هم پیوندی ناگسستنی دارند. اندیشه‌ها بیشتر بر برگهای کتاب‌ها می نشینند و کتاب‌ها معمولا بستر سنتی اندیشه‌ها می‌ شوند. از همین روست که در این مجلۀ رادیوئی هر هفته بسراغ کتابی می رویم تا اندیشه‌های به امانت گذاشته شده در آنرا بازیابیم و یا در جستجوی اندیشه‌ای به کنکاش در کتابهایی که نگاهبانان آنند می پردازیم. نویسندگان، منتقدان و دست‌اندر‌کاران کتاب و اندیشه، بازیگران این مجلۀ رادیوئی‌اند.

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

کتاب‌ها و اندیشه‌ها - آلبر ...

01.20.2020

به تازگی در تهران، مراسمی با عنوان «شب آلبر کامو» به مناسبت انتشار ترجمه فارسی نامه‌های آلبر کامو به معشوقه‌اش، ماریا کاسارس، از سوی نشریه بخارا و با حضور سفیر فرانسه در ایران برگزار شد.

کتاب‌ها و اندیشه‌ها episodes: