ពាក្យនៃជីវិត, ដំណឹង​ល្អ, ចម្រៀងដំណឹងល្អ / នៅក្នុង ភាសាកម្ពុជាសំខាន់ៗ / Words of Life, Good News, Gospel Songs/ In Major Cambodia Languages

ពាក្យនៃជីវិត, ដំណឹង​ល្អ, ចម្រៀងដំណឹងល្អ / នៅក្នុង ភាសាកម្ពុជាសំខាន់ៗ / Words of Life, Good News, Gospel Songs/ In Major Cambodia Languages

By Tze-John Liu

Religion & Spirituality

What's ពាក្យនៃជីវិត, ដំណឹង​ល្អ, ចម្រៀងដំណឹងល្អ / នៅក្នុង ភាសាកម្ពុជាសំខាន់ៗ / Words of Life, Good News, Gospel Songs/ In Major Cambodia Languages about?

===="ពាក្យនៃជីវិត", "ដំណឹង​ល្អ", "ចម្រៀងដំណឹងល្"អ / នៅក្នុង ភាសាកម្ពុជាសំខាន់ៗ====

(ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ឡាវ ឡាវ (ហ្លួងព្រះបាង) ថៃ ថៃ (កណ្តាល) កុកងឺ តេជោ មីនណាន កាតាំង ហាកា ហៃណាន ចាម ចាមខាងលិច ចារ៉ាយ រ៉ាដេយ វៀតណាម ទឹង វៀត។ ឆុង, កាកូ, គុយ (កុយ), ក្រវិត, គ្រឹង, ឡាំ, សោម៉ារ៉ា, ទំពួន ឆុង, កាកូ, កុយ(កុយ), ក្រវិត, គ្រឹង, ឡាំ, សោម៉ារ៉ា, ទំពួន, ប៉ោ, ស្ទៀង, សៀង, ឡាវេ) //

===="Words of Life", "Good News", "Gospel Songs"/ In Major Cambodia Languages====

(Khmer, English,  French, Lao, Lao(Luang Prabang), Thai,  Thai(Central), Mandarin, Teochew, Min-Nan, Cantonese, Hakka, Hainanese, Cham, Western Cham, Jarai, Raday, Vietnamese, Vietnamese South, Chong, Kaco, Kui(Kouy), Kravet, Krung, Lamam, Somaharay, Tampuan, Por, Stieng, Laveh)


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

ពាក្យនៃជីវិត, ដំណឹង​ល្អ, ចម្រៀងដំណឹងល្អ / នៅក្នុង ភាសាកម្ពុជាសំខាន់ៗ / Words of Life, Good News, Gospel Songs/ In Major Cambodia Languages episodes: