Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle

EducationLanguage CoursesHigher EducationK-12

What's Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle about?

Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle episodes: