Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle

EducationLanguage CoursesHigher EducationK-12

What's Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle about?

Ахен, хотел Европа. Овде работи Андреас за да може да ги финансира студиите по новинарство. Навистина станува возбудливо кога познатиот музичар од соба 10 одненадеж исчезнува. Граматички акценти: глаголска конјугација, заменки, едноставни прашања, акузатив.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle episodes: