การศึกษาพุทธปัญญา

การศึกษาพุทธปัญญา

By พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Religion & SpiritualityBuddhism

What's การศึกษาพุทธปัญญา about?

การศึกษาพุทธปัญญา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

การศึกษาพุทธปัญญา episodes: