Kinni o nje Sunna ?

Kinni o nje Sunna ?

By Rafiu Adisa Bello

EducationReligion & SpiritualityIslam

What's Kinni o nje Sunna ? about?

Ibanisoro yi so nipa itumo sunna, o si je ki a mo igba ti awon Musulumi bere si pe awon kan ni oni sunna. Ni ipari alaye tun waye lori awon apeere ti a fi maa nda awon oni sunna mo; nitoripe opolopo naa ni won maa npe ara won ni oni sunna ti won si jinna si i.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Kinni o nje Sunna ? episodes: