ปี ๒๕๕๕ โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhist

ปี ๒๕๕๕ โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhist

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Religion & SpiritualityBuddhism

What's ปี ๒๕๕๕ โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhist about?

โอวาทโอกาสอื่นๆ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

ปี ๒๕๕๕ โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhist episodes: