Saglse sẽn na n kõ pagbã

Saglse sẽn na n kõ pagbã

By Mohãmad Kindo

EducationReligion & SpiritualityIslam

What's Saglse sẽn na n kõ pagbã about?

A goma yεla lanins sẽn watã: Pagbã ziiri ni-m- buydã pʋgẽ; la Sɩd hakε gũusgu, la a suys pagbã tɩ b bao bãngre, la a suys-b tɩ b lud b mens sõma, la a leb n suys-b ne wẽnd sagl gãdbo, la yõor yam leog zãagre.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Saglse sẽn na n kõ pagbã episodes: