หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

By thammapedia.com

Religion & SpiritualityBuddhism

What's หลวงพ่อพุธ ฐานิโย about?

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา :

เช่น การบริหารจิต, การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก, การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ, การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป, ทุกข์ และ มหาสติ, นิมิต และ วิปัสสนา, บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ ฯลฯ


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย episodes: