StringCast | استرینگ‌کست

StringCast | استرینگ‌کست

By Shahin Javadi Nezhad & Reza Haririan

Society & CultureEducation

What's StringCast | استرینگ‌کست about?

در استرینگ کست ما از زمین، فضا و انسان داستان میگیم! هر قسمت داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی است که جهان ما رو به نحوی تغییر داده و باعث کشف دروازه‌های جدید بر روی انسان‌ها شده!


4.8

4.84.84.84.84.8

856 ratings


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

StringCast | استرینگ‌کست episodes: