کتاب‌خوان | Ketaabkhaan

By Ehsan Afshar

What's کتاب‌خوان | Ketaabkhaan about?

کشف لذتِ شـنیدن
گوش سپردن به صـدای متن

کتابخوان؛ پادکستِ ادبیات شنیداری

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

آرتور شوپنهاور . در باب حکم...

05.12.2020

آرتور شوپنهاور . در باب حکمت زندگی . فصل پنجم / ۱ by Ehsan Afshar

کتاب‌خوان | Ketaabkhaan episodes: