پادکست ناوکست / Navcast

پادکست ناوکست / Navcast

By Roshan Abady

Society & CultureArtsEducation

What's پادکست ناوکست / Navcast about?

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم


4.8

4.84.84.84.84.8

1,484 ratings


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

پادکست ناوکست / Navcast episodes: