گوش نیوش های دکتر شیری

گوش نیوش های دکتر شیری

By Dr. Shiri

Science & MedicineSocial Sciences

What's گوش نیوش های دکتر شیری about?

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستنDownload our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

گوش نیوش های دکتر شیری episodes: